skip to Main Content
Tres Anys Després D’haver Obtingut El Títol, Un 93% Dels Graduats En Estudis Vinculats A Enginyeria I Arquitectura Tenen Feina

Tres anys després d’haver obtingut el títol, un 93% dels graduats en estudis vinculats a Enginyeria i Arquitectura tenen feina

Recentment, l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha publicat els resultats de la 7a edició de l’estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris. Un estudi que engloba totes les universitats catalanes (públiques i privades) i 39 centres adscrits. Les dades recollides s’obtingueren prèviament a la crisi del la COVID-19, amb la qual cosa no recullen l’impacte real de la crisi sobre l’ocupació. Si més no, si que mostren la tendència que s’ha fet valer respecte a anys anteriors: tots els indicadors d’ocupació i qualitat de la formació milloren.

 

Resultats estudis de grau vinculats a Enginyeria i Arquitectura

  • Ocupació: Tres anys després d’haver finalitzat els estudis de grau, un 93% dels graduats i graduades està treballant. D’aquests, un 75% exerceix funcions específiques de la titulació i un 12% exerceix funcions de nivell universitari. A nivell general, respecte a la resta d’estudis, el percentatge és del 89%.
  • Tipus de contracte: l’enquesta mostra un augment de l’estabilitat laboral. El contracte indefinit és la principal via de contractació, representada per un 72%. Els contractes temporals queden a un 16%.
  • Sou: un 74% dels graduats/des tenen un sou superior a 2.000€ tres anys després d’acabar els estudis. Pel que fa a la resta, un 21% té un sou entre 1.000 i 2.000€ i un 5% cobra menys de 1.000€ mensuals.
  • Satisfacció: un 73% de les persones enquestades tornaria a triar els mateixos estudis. Sobretot, destaca el nivell de formació en treball en equip, formació teòrica i pensament crític.

 

Resultats Màsters i doctorats en l’àmbit de l’Arquitectura, Construcció i Civil

L’escenari, respecte a les edicions anteriors de l’estudi, també millora per aquelles persones que han cursat un màster o doctorat. Pel que fa a màster, l’ocupació és del 91% tres anys després d’haver finalitzat els estudis. Un 58% fa funcions específiques del propi màster, un 38% funcions de nivell universitari i un 4% funcions no universitàries. El 75% dels contractes són de caire indefinit. 

 

Pel que fa a l’estabilitat laboral dels doctors i doctores, cal esmentar que creix especialment per als qui treballen a empresa, posicionant-se en un 72% de contractes fixos. D’altra banda, als centres de recerca i universitats, el contracte fix es queda en un 41% i 28%, respectivament.

 

Conclusions

Si comparem les xifres respecte als extractes anteriors, en relació a la inserció laboral, a primers de 2020 havia millorat l’ocupació i les condicions laborals de les persones titulades de graus, màsters i doctorats. En relació a la formació, va millorar l’adquisició de competències pels graduats i graduades, especialment en la formació pràctica. Per màsters i doctorats es manté estable.

Back To Top