skip to Main Content
Quines Novetats Presenta El Nou Codi Tècnic D’Edificació?

Quines novetats presenta el nou Codi Tècnic d’Edificació?

El sector de la construcció a Europa representa prop del 40% del consum energètic total, un terç del consum d’aigua, una altra tercera part dels residus generats i produeix un 35% de les emissions d’efecte hivernacle. La Directiva 2010/31/UE (DEEE) busca l’optimització de l’eficiència energètica dels edificis mitjançant la reducció d’emissions d’efecte hivernacle en un 20%, un estalvi del 20% en el consum d’energia mitjançant una major eficiència energètica o la promoció de les energies renovables també fins a un 20%. Per ajustar-se a la directiva s’han impulsat modificacions del Codi Tècnic d’Edificació (CTE) espanyol que van entrar en vigor per a tots els edificis públics el 31 de desembre de 2018 i per a la resta de construccions al 31 de desembre de 2020.

Un dels aspectes destacats és que el nou Codi inclou un Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE) renovat que obliga a canviar alguns conceptes de construcció per tal d’assolir els estàndards d’eficiència i estalvi que es demanen actualment a nivell europeu. El nou document revisa les exigències reglamentàries perquè els edificis nous i existents redueixin el seu consum energètic, augmentin la qualitat de l’edificació en general i de les seves instal·lacions i incorporin energies renovables.

Entre les diferents modificacions destaca que el document actualitza la definició d’Edifici de Consum d’Energia Gairebé Nul. S’elimina també l’obligatorietat d’utilitzar fonts d’energia renovable concretes, com ara la solar tèrmica o la solar fotovoltaica. D’aquesta manera, s’obre el ventall d’opcions per utilitzar un altre tipus de tecnologies. Entra en joc a més un nou paràmetre: el coeficient global límit de transmissió de calor a través de l’envoltant tèrmica (k), el qual fixa valors de transmitància tèrmica de l’envolvent, control solar i permeabilitat a l’aire. S’exigiran valors K tant per a edificis de nova construcció com per a rehabilitació.

Back To Top