skip to Main Content

PROTECCIÓ DE DADES

PREVISIÓN MUTUA DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS, M.PS (d’ara endavant PREMAAT), amb C.I.F. G-28618536 i domicili social a C/ Juan Ramón Jiménez Nº15 28036 (Madrid), degudament inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 5313, foli 46, Secció 8ª, fulla M-87081, inscripció 1º, titular del lloc web www.premaat.es i responsable de les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través d’aquest portal.

L’objectiu de l’organització és protegir la informació a Internet, de la mateixa manera que és protegida en els altres mitjans.

L’usuari de la Web queda informat i consent el tractament de les dades subministrades durant la navegació i els que poguessin generar-se com a conseqüència de la utilització d’aquesta, incloses, si escau, les comunicacions o les transferències internacionals de les dades que poguessin realitzar-se, amb les finalitats de Tractament.

 

En cas que les dades facilitades es refereixin a tercers persones físiques diferents de l’usuari, aquest garanteix haver recaptat i comptar amb el consentiment previ dels mateixos per a la comunicació de les seves dades i haver-los informat, amb caràcter previ a facilitar-los, de les finalitats del tractament, comunicacions i altres termes previstos en l’apartat Informació sobre Tractament de Dades Personals.

L’usuari garanteix l’exactitud i veracitat de les dades personals facilitades, comprometent-se a mantenir-los degudament actualitzats i a comunicar a PREMAAT qualsevol variació que es produeixi en els mateixos.

La utilització d’aquesta web està subjecta a la Política de Privadesa i Tractament de Dades Personals, a les Condicions d’Ús i a la Política de Cookies que es detallen a continuació. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en el mateix implica que prèviament ha llegit i acceptat, sense reserva alguna, aquestes polítiques i condicions.

 

INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

La Política de Privadesa de PREMAAT està presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Per complir amb la nova regulació europea de Protecció de Dades resulta necessari comprengui què podem i què no podem fer amb les seves dades, les finalitats de tractament, els responsables, així com els drets que pot exercitar.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

La informació i/o dades personals que ens proporcioni, inclosos si escau, els de salut, s’inclouen en un fitxer el responsable del qual és:

Identitat: Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, MPS (PREMAAT)

CIF.: G28618536

Adreça Postal: Cl. Juan Ramón Jiménez 15, 28036 Madrid

Telèfon: 91 572 08 12

Correu electrònic: dpo@premaat.es

Delegat de Protecció de Dades: dpo@premaat.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

PREMAAT tractarà les dades que subministri durant la seva navegació a la web, els recollits a mitjançant els formularis corresponents per a la finalitat de poder informar, mitjançant el correu electrònic facilitat, de novetats, informacions d’interès, productes o serveis relacionats amb la professió de l’Arquitectura Tècnica i els estudis universitaris que habiliten per al seu exercici.

Igualment en relació amb l’ús de la web, les dades obtingudes durant la navegació seran tractats amb les següents finalitats:

Oferir-li una navegació més personalitzada i una millor experiència com a usuari del nostre lloc web.

Elaborar estadístiques sobre servidors que visiten més sovint la web.

Conèixer les hores de major afluència de visites a la web, així com realitzar ajustos precisos per evitar problemes d’accés.

Conèixer l’efectivitat dels diferents botons i enllaços que apunten al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar aquells que ofereixin millors resultats.

Mantenir un registre de l’activitat de l’usuari via web.

Per quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades facilitades seran conservats durant un termini de 10 anys o mentre l’usuari no retiri el seu consentiment. Tot això sense perjudici que existeixi una previsió legal que exigeixi la conservació de certes dades o que les dades siguin útils en cas de reclamació derivada de la prestació dels serveis acordats per l’interessat.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals per al tractament de les seves dades són:

El consentiment de l’interessat.

Per a qualsevol altre tractament serà necessari haver obtingut el seu consentiment previ, el qual podrà revocar a qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no seran comunicats ni cedits a tercers. Amb les següents excepcions:

  • Les Administracions Públiques en els casos previstos per la Llei.
  • Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i al Centre Nacional d’Intel·ligència en virtut de l’establert en la Llei.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a verificar si en PREMAATestem tractant dades personals que li concerneixen.

La persona interessada tindrà dret a revocar el seu consentiment a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al nostre departament d’atenció al client, en la següent adreça: Cl. Juan Ramón Jiménez Nº15 28036 (Madrid). A aquest efecte, haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud de dret copia del seu DNI.

En el cas d’incompliment per part de PREMAAT, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a la web www.agpd.es

S’entén que vostè queda informat i accepta les condicions establertes anteriorment si continua navegant en el lloc web.

Davant qui pot presentar una reclamació?

Per a qualsevol dubte, pregunta o reclamació concernent al tractament de les seves dades dut a terme per PREMAAT, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades de PREMAAT, en la següent adreça: Cl. Juan Ramón Jiménez Nº15 28036 (Madrid).

En última instància pot sol·licitar informació sobre els seus drets i presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 de Madrid.”

Quines mesures i nivells de seguretat s’implanten sobre les dades?

PREMAAT ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, PREMAAT garanteix que ha implementat mecanismes per

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

Verificar i comprovar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament de les dades.

L’estructura de fitxers, equips i sistemes d’informació i les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat de les dades, amb l’objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de PREMAAT que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti.

Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

PREMAAT es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar-ho a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació a la pàgina web.

 

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

L’usuari s’obliga a fer un bon ús del lloc web, entenent-se per bon ús el que sigui conforme amb la legislació vigent, bona fe i ordre públic.

Al seu torn, l’usuari es compromet a no usar el lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

L’usuari queda informat que, en el cas d’incompliment de les Condicions d’Ús, de la Política de Privadesa o de qualssevol altres termes o condicions recollits en el lloc web, PREMAAT es reserva el dret a limitar, suspendre o bloquejar el seu accés al lloc web, a través de qualsevol mesura tècnica que consideri necessària per aconseguir-ho.

Copyright

Reservats tots els drets. El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a PREMAAT i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, la reproducció, distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació total o parcial, gratuït o onerós dels textos, imatges o qualsevol altre contingut que aparegui en el lloc web.

PREMAAT es reserva el dret d’efectuar, a qualsevol moment i sense previ avís, quantes modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació dels mateixos consideri necessàries, ja sigui de forma temporal o definitiva, havent d’assegurar-se l’usuari d’utilitzar a cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.

Menors d’Edat

La pàgina web de PREMAAT no ha estat dissenyada per a menors d’edat. No obstant això, si l’usuari és menor d’edat, per navegar per la pàgina web, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors. PREMAAT s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

L’usuari declara que és major de 14 anys. D’igual manera, en cas que les dades que proporcioni durant la navegació per la pàgina web, siguin de menors d’edat, com a pare/mare o tutor del menor, autoritza expressament el tractament d’aquestes dades incloses, si escau, els relatius a la salut, per a la gestió de les finalitats detallades en la informació sobre Tractament de Dades Personals.

 

POLÍTICA DE COOKIES

PREMAAT utilitza cookies amb la finalitat d’oferir-li una millor experiència de navegació que s’ajusti a les seves necessitats, així com per protegir i millorar el lloc web.

Llegeixi atentament aquesta Política de Cookies per informar-se sobre l’ús responsable que PREMAAT fa d’elles i sobre les opcions que vostè té per configurar el seu navegador i gestionar-les.

PREMAAT pel seu propi compte o el d’un tercer contractat per a la prestació dels serveis de publicitat, poden utilitzar cookies quan l’Usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, de manera que no proporcionen per si mateixes dades personals de l’Usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjat el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari, amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, així com per controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el Lloc web no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom de PREMAAT

Per a major informació pot consultar la Guia sobre l’ús de les cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Back To Top