skip to Main Content
Fusta, Fibra De Cel·lulosa I Panells OSB Per Fer Més Sostenibles Els Edificis

Fusta, fibra de cel·lulosa i panells OSB per fer més sostenibles els edificis

Les construccions són responsables del 40% de les emissions de CO2 del planeta i consumeixen un 40% de l’energia mundial. Actualment existeixen moltes alternatives a l’hora de triar els materials de construcció. Els recursos sostenibles són aquells en què, per la seva producció, instal·lació i manteniment s’han realitzat accions amb baix nivell d’impacte ambiental, sense renunciar al fet que siguin duradors, reutilitzables o reciclables.

Entre els materials de construcció sostenibles destaca la fusta, que té un menor impacte ambiental en la seva producció i cicle de vida. A més ofereix propietats aïllants, fet que la converteix en un material de construcció més sostenible i més eficient energèticament.

Un altre material interessant és la fibra de cel·lulosa: paper de diari reciclat i tractat amb sals de bòrax que li proporcionen propietats ignífugues, insecticides i anti fúngiques. La cel·lulosa té un coeficient de conductivitat tèrmica molt baix i precisa de molt poca energia de fabricació. També es comporta com la fusta, equilibrant les temperatura, i presenta un coeficient d’aïllament acústic molt per sobre dels aïllaments tradicionals.

Finalment, els taulers OSB (sigles d’Oriented Strand Board, en espanyol, Tauler de Encenalls Orientades) són un producte derivat de la fusta molt popular als Estats Units i que en els últims anys s’ha utilitzat més a Europa. Es tracta d’una evolució del tauler de contraxapat format per capes d’encenalls o estelles orientades en la mateixa direcció, fet que proporciona un comportament molt més homogeni davant la dilatació o l’aplicació de forces en diferents direccions.

La preocupació pel medi ambient s’ha començat a instal·lar enla construcció, on augmenta la intenció d’utilitzar matèries primeres respectuoses amb l’entorn.

Back To Top