skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Gestor Urbanístic

El perfil professional del mes: Gestor urbanístic

Els Serveis Tècnics Municipals de pràcticament tots els Ajuntaments d’Espanya estan integrats o compten amb Arquitectes Tècnics. La preparació acadèmica que ofereix la titulació faculta els graduats per informar expedients municipals en matèria de gestió i disciplina urbanística.
 
Per tant, l’Arquitecte Tècnic com a Gestor Urbanístic compta amb els següents coneixements, capacitats i aptituds:

  • Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
  • Capacitat d’anàlisi dels projectes d’execució i trasllat a l’execució de les obres.
  • Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d’un projecte, prendre dades, aixecaments de plànols i control geomètric d’unitats d’obra.
  • Aptitud per a treballar amb l’instrumentarium topogràfic i procedir a l’aixecament gràfic de solars i edificis i el seu replantejament en el terreny.
  • Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés d’edificació i generar documents d’especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d’edificis.
  • Aptitud per aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l’edificació.
  • Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l’edificació y la seva organització profesional o empresarial.
  • Els procediments administratius, de gestió i tramitació.

Actualment la forma que tenim d’entendre l’edificació i planificació de les ciutats està canviant. La incidència de les noves tecnologies, la rehabilitació o la creixent aposta per la sostenibilitat i la millora de la qualitat de vida de les persones, converteixen al Gestor Urbanístic com un professional clau dins de tot aquest procés de transformació i desenvolupament de la ciutat. Per tant, formar-se com a Arquitecte Tècnic en qualsevol de les 23 universitats d’Espanya que ofereixen aquests estudis és mirar per l’endemà, pel futur de les nostres ciutats.

Back To Top