skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: El Quantity Surveyor

El Perfil Professional del Mes: el Quantity Surveyor

L’arquitecte tècnic és un professional que destaca per la seva enorme capacitat d’adaptació i versatilitat, ja que gràcies a la seva formació pot incorporar a les seves tasques professionals noves ocupacions que estan sorgint en el sector de l’edificació i construcció.

La necessitat d’optimitzar i millorar el procés de construcció ha generat la creació del Quantity Surveyor, el nom que s’ha fet servir al Regne Unit i en el món anglosaxó per designar la persona encarregada del mesurament i pressupost dels projectes de construcció.

El Quantity Surveyor és el gerent dels costos de construcció i s’encarrega de planificar i realitzar una estimació de costos en totes les fases del projecte. Ja intervé en la primera fase d’inversió de capital, per ajudar a estudiar la viabilitat de l’edificació però les seves actuacions no acaben aquí, ja que també realitza estudis d’anàlisi de riscos (Risk Management) i d’optimització de costos (Value Management).

Es tracta d’un professional que assessora en tot moment al client, promotor o equip de disseny pel que fa a la gestió de costos, aportant contribucions efectives i positives en totes les etapes, des de la licitació fins a l’execució material de la construcció.

 Al Regne Unit, la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) gestiona les acreditacions i competències dels Quantity Surveyor. RICS i el Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya (CGATE) tenen subscrit un acord de col·laboració amb l’objectiu d’afavorir la lliure circulació dels seus respectius professionals, creant unes vies d’accés específiques per a ells, entre les dues institucions.

Els arquitectes tècnics col·legiats amb més d’un any d’experiència, podran optar a l’accés a la categoria de AssocRICS mitjançant l’avaluació de la formació, experiència professional i una avaluació ètica.

 

Back To Top