skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Coordinador De Seguretat I Salut

El perfil professional del mes: Coordinador de Seguretat i Salut

Un arquitecte tècnic té múltiples sortides professionals al seu abast en finalitzar el grau. Una d’elles és la de Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) en les fases d’elaboració i execució d’una obra de construcció en les quals es facin activitats d’excavació, moviment de terres, construcció, muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats, condicionament i instal·lacions, transformació, rehabilitació, reparació, desmantellament, enderrocament, manteniment, conservació, pintura, neteja i sanejament.

 

El Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció obliga els promotors de qualsevol tipus d’obra de construcció a contractar els serveis d’un coordinador de seguretat i salut en determinats supòsits.

 

Hi ha dos tipus de coordinadors: els que intervenen en la fase de redacció i els que tenen un paper en l’execució del projecte.

 

En els casos en què participi més d’un projectista en un projecte de construcció de qualsevol tipus, el promotor haurà de nomenar un coordinador de seguretat i salut en la fase de redacció. Serà el responsable de la redacció de l’estudi de seguretat i salut en la construcció. Així mateix, quan estigui previst que en l’execució d’una obra participi més d’un contractista, subcontractista o treballador autònom, el promotor haurà de nomenar un coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució. Serà el responsable d’aprovar el pla de seguretat i salut i de vigilar que els contractistes compleixin les normes de prevenció de riscos laborals.

 

La d’arquitecte tècnic és una de les formacions que habilita per ser coordinador de Seguretat i Salut. És recomanable a més disposar de formació específica en prevenció de riscos laborals. En aquest enllaç trobaràs les 24 universitats que imparteixen els estudis a tota Espanya.

Back To Top