skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Construction Manager

El perfil professional del mes: Construction manager

La versatilitat de la professió de l’arquitecte tècnic fa que pugui desenvolupar diverses tasques i ocupacions en el sector de l’edificació i la construcció com és la de gestionar el procés immobiliari i d’edificació.

 

El construction manager és el responsable de gestionar la contractació necessària de materials, empreses industrials o professionals per a l’execució material de l’obra i de coordinar tots aquests contractes, garantint el compliment dels objectius establerts de planificació, costos i qualitat de l’operació.

 

Supervisa les medicions i els pressupostos i demana i compara ofertes de materials, empreses industrials i professionals. Si se’l contracta una vegada ja iniciat el projecte, realitza una auditoria prèvia per constatar que tot és correcte i assumir el projecte.

 

En la fase de construcció, realitza el seguiment dels terminis i costos. Coordina i controla el desenvolupament de l’obra i dels contractistes amb l’objectiu que els diversos materials, empreses industrials o professionals estiguin a l’obra en el moment oportú i compleixin els terminis acordats. A més, realitza el seguiment del pla de qualitat de l’obra i supervisa totes les proves i/o analítiques que s’encarreguin sobre la qualitat dels diversos materials.

 

En paral·lel, s’assegura de l’aplicació del pla o plans de seguretat i salut a la feina, i controla les possibles incidències que puguin sorgir. També gestiona la documentació final per a l’entrega de l’obra finalitzada com les certificacions o les altes de serveis.

 

Una vegada finalitzada l’obra, ofereix assistència en postvenda per si hi hagués algun desperfecte, incidència o reclamació.

 

Les úniques formacions universitàries que et permeten exercir la professió de construction manager són les que t’habiliten per exercir la professió de l’arquitecte tècnic. En aquest enllaç trobaràs les 24 universitats que imparteixen els estudis.

Back To Top