skip to Main Content
El Perfil Professional Del Mes: Cap D’Obra

El perfil professional del mes: Cap d’Obra

El Cap d’Obra, a grans trets, s’encarrega de planificar, organitzar, dirigir, controlar i avaluar projectes de construcció des del moment de la seva concepció fins a la liquidació dels mateixos, atenent al temps d’execució, especificacions i pressupost. Així mateix també s’ocupa d’organitzar els diferents grups de treballadors, assignar les tasques que han de realitzar i supervisar que s’executin de forma eficient.

 

Les funcions més comuns d’un Cap d’Obra són les següents:

  • Gestionar els contractes, permisos i llicències que requereix el projecte.
  • Planificar, coordinar i fer seguiment de l’execució dels treballs per tal de garantir que els requeriments del projecte siguin complets i que les diferents metes siguin aconseguides. Elaborar informes per comunicar a les parts involucrades els avenços o modificacions que es realitzen en base al que s’havia establert.
  • Organitzar i gestionar els recursos humans: formar, dirigir i posar en marxa als diferents equips, així com contractar i supervisar les activitats dels subcontractistes i del personal subordinat o obrer.
  • Garantir que tots els membres de l’equip estiguin al corrent de la legislació vigent i que coneguin i segueixin els procediments estipulats pel que fa a salut i seguretat en el treball.
  • Gestió econòmica: elaborar i lliurar estimacions pressupostàries i fer seguiment dels recursos assignats; revisar i aprovar la facturació emesa per subcontractistes i gestionar les nòmines del personal.
  • Representar l’empresa en assumptes pertinents a serveis de construcció i convenis col·lectius.
  • Dirigir la compra de materials, així com els canvis i devolucions.
  • Definir junt a la direcció facultativa, aquells punts del projecte que presenten indefinicions o dubtes.
  • Col·laborar amb la direcció facultativa en l’elaboració de les certificacions i la liquidació de l’obra.

 

La formació més apropiada per desenvolupar-se com a Cap d’Obra és la d’Arquitecte Tècnic, encara que en ocasions, segons les característiques del projecte, també exerceixen de la mateixa, persones formades en Arquitectura, Enginyeria o Enginyeria Tècnica. Actualment el perfil professional de Cap d’Obra és un dels més demandats, de manera que les perspectives professionals per a aquest lloc de treball són molt bones. A Espanya pots formar-te com Arquitecte Tècnic a 23 universitats, situades en 13 comunitats autònomes diferents.

Vols conèixer més sortides professionals del grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació? Clica aquí.

Back To Top